Artikelen

image
11 May

Nieuwsbrief mei 2019

NIEUWSBRIEF MEI 2019

De drukke aangifteperiode is weer voorbij. Voor mijn klanten heb ik vanzelfsprekend uitstel voor het indienen van de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting tot 1 mei 2020, zodat ik de aangiften gespreid over het jaar en met veel aandacht kan verzorgen. Voor degene die de fiscale veranderingen en nieuwtjes willen weten, heb ik deze verzameld in onderstaande nieuwsbrief.

Onkostenvergoeding werknemer

Voor gerichte vrijstellingen en intermediaire kosten mag je een vaste, onbelaste kostenvergoeding geven aan de werknemer die niet ten koste gaat van de vrije ruimte. Je moet dan wel vooraf onderzoek doen naar de kosten die werknemers werkelijk maken. Tevens moet er sprake zijn van een noodzaak tot het gebruik van deze kosten.

Voorbeelden van gerichte vrijstellingen en intermediaire kosten zijn:

 -parkeren leaseauto

 -maaltijden en consumpties onderweg

-relatiegeschenken

-telefoon en ict-apparatuur

-telefoon- en internetabonnementen

-vakliteratuur

Een voorbeeld van onderzoek is dat je voor een periode van drie maanden de facturen van de werknemer opvraagt inzake de gemaakte kosten, controleert en deze bewaart in de administratie.

De vrije ruimte kan daarnaast worden benut voor onkostenvergoedingen voor maximaal 1,2% van het fiscale loon.

Aanmaningskosten belastingdienst

Indien de belastingdienst aanmaningskosten oplegt vanwege een niet tijdig betaalde aanslag, kan je hiervoor met succes bezwaar tegen aantekenen. Indien je geloofwaardig verklaart dat je de aanslag niet hebt ontvangen. Dit kan als je in het verleden aanslagen altijd tijdig betaalt en je had voldoende liquide middelen. De digitale aanbieding van de voorlopige aanslag aan de belastingconsulent kan niet worden aangemerkt als een juiste bezorging, indien je niet hebt ingestemd met een aanbieding van aanslagen aan de belastingconsulent.

Niet factureren werkmaatschappij

Indien een holdingmaatschappij een managementcontract heeft met de werkmaatschappij op grond waarvan maandelijks een fee moet worden betaald, dan dient er uiterlijk een factuur te zijn uitgereikt op de vijftiende dag van de maand volgende op die waarin de dienst is verricht. De fiscus kan bij controle btw gaan naheffen bij de holding met 10% boete.

Eindigen buitenlandse belastingplicht vanwege vervallen 30%-regeling

Stel de 30% regeling is per 28 februari 2018 vervallen. Er is gekozen voor buitenlandse belastingplicht voor het box 3-vermogen leidende tot feitelijke vrijstelling daarvan. De situatie is vergelijkbaar met immigratie in de loop van het belastingjaar. De box 3-heffing is daarbij naar tijdsgelang van toepassing op basis van het vermogen per 1 januari. Bij de berekeningen worden alleen hele maanden in aanmerking genomen. In casu leidt dat tot de breuk 10/12.

Schenkingen vrij van recht

Indien ouders een bedrag boven de vrijstelling ad € 5.428 schenken, dan dient er een aangifte Schenkbelasting te worden verzorgd. De kinderen ontvangen dan de aanslagen Schenkbelasting. De ouders blijven echter hoofdelijk aansprakelijk voor de Schenkbelasting. Indien zij een schenking vrij van recht willen doen, dient de schenker de schenking plus de belasting aan de begiftigde te betalen en dient te begiftigde de schenkbelasting te betalen. De schenker kan ook de aanslag op naam van de begiftigde direct aan de Belastingdienst betalen. 

Gevolgen voor de hypotheek van de DGA bij de eigen BV

Veel DGA’s hebben een lening voor hun woning bij de BV. De betaalde hypotheekrente aan de BV wordt vaak als dividend weer terugbetaald aan de DGA, waardoor de nettolasten voor de DGA per saldo nihil kunnen zijn.

Door de maatregelen van afbouw van de renteaftrek wordt dit kasrondje een stuk minder aantrekkelijk. Zie hieronder een voorbeeld:

Jaar 

2019

2023

Hypotheekrente

€15.000

€15.000

Eigen woningforfait

€3.250

€2.250

Aftrek percentage

49%

37,05%

Netto rente

€9.243

€10.276

 

 

 

 

2019

2023

Ontvangen rente B.V.

€15.000

€15.000

Vennootschapsbelasting

19%

16%

Box 2 heffing over dividend

25%

26,90%

Netto voor DGA

€9.113

€9.211

 

 

 

Resultaat

€-130

€-1.065

Bovenstaand voorbeeld laat zien dat lenen bij de BV voor de woning minder aantrekkelijk wordt. Herfinanciering bij een bank dan wel aflossen van de schuld middels een dividenduitkering kunnen het overwegen waard worden. Echter is de DGA nog steeds financieel voordeliger uit dan lenen bij een bank.

Afbouw hypotheekrenteaftrek en verminderen voorlopige teruggaaf 2019

Tot en met 2018 hadden alleen de belastingplichtigen met hypotheekrenteaftrek in de hoogste tariefschijf voor belastbaar inkomen uit werk en woning last van de afbouw van de hypotheekrentaftrek. Vanaf 2019 wordt de hypotheekrenteaftrek voor de middeninkomens tussen

€ 20.384 en € 68.507 ook in stappen afgebouwd. Waar het tarief in 2018 voor deze inkomens nog 40,85% was, is dit tarief in 2019 nog maar 38,10%. Tot nog toe is dit effect van de verlaging van de tariefschijven in 2019 onderbelicht gebleven in de media. Ruim 2,75% minder hypotheekrenteaftrek kan voor veel belastingplichtigen echter wel degelijk van invloed zijn op hun besteedbaar inkomen. Er is een kleine compensatie voor deze verlaging, het eigenwoningforfait is in 2019 namelijk met 0,05% gedaald. Echter de WOZ-waarden van de eigen woningen zullen in de meeste gevallen in 2019 fors gestegen zijn, waardoor dit kleine voordeel waarschijnlijk al meer dan teniet gedaan wordt.

Voor belastingplichtigen met een middeninkomen is het van belang om hun voorlopige teruggaaf 2019 die ziet op de hypotheekrenteaftrek goed te controleren en waar nodig te verlagen. Op deze manier wordt voorkomen dat deze belastingplichtigen na het indienen van de aangifte inkomstenbelasting 2019 voor een onaangename verrassing komen te staan.

Lees verder
image
19 Sep

Nieuwsbrief september 2018

 

                                                         NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2018

De zomervakantie is al weer een tijdje voorbij. Ik hoop dat iedereen een leuke vakantietijd heeft gehad en nu weer fris aan het werk is. Gisteren was er Prinsjesdag. Op deze dag zijn onder andere de belastingplannen voor het jaar 2019 officieel bekend gemaakt. Voor degene die de fiscale veranderingen en nieuwtjes willen weten, heb ik deze verzameld in onderstaande nieuwsbrief.

Het persoonlijk opleidingsbudget in supermarktbranche nu echt verplicht

Sinds de nieuwe arbeidswetgeving (WWZ) in 2015 is de opleidingsverplichting voor werknemers wettelijk verankerd. Probleem is echter dat dit bij veel werkgevers niet bekend is, waarmee ze ook niet bekend zijn met de consequenties daarvan. Om die bewustwording bij supermarktketens op gang te brengen, hebben de cao-partijen een voor werkgevers verplicht opleidingsbudget geïntroduceerd, van 175 euro per persoon per jaar. En dit gaat al in per 1 juli 2018!

Het POB is een keiharde verplichting met een vast bedrag. Naast de financiële gevolgen betekent deze wettelijke verplichting ook aanvullende administratieve lasten. Als werkgever zult u dit moeten faciliteren. In de cao staat weliswaar dat de werkgeversvereniging een rekening- of afdrachtssysteem faciliteert, maar hoe dat precies vorm krijgt, staat niet omschreven. Uiteindelijk ligt de verplichting echt bij u, als werkgever. Voor nu is het belangrijk de berichtgeving vanuit de werkgeversvereniging in de gaten te houden en zelf actie te ondernemen om het POB vanaf 1 juli dit jaar te kunnen doorvoeren.

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)

In antwoord op kamervragen gaat de minister van SZW in op de handhaving op het gebied van schijnzelfstandigheid. Eerder was aangegeven dat de handhaving van de DBA zich zou beperken tot gevallen van kwaadwillendheid. De Belastingdienst heeft op 1 juli 2018 een toezichtsplan Arbeidsrelaties gepubliceerd:

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/toezichtsplan_arbeidsrelaties_dv11151z2ed.pdf.

De Belastingdienst selecteert voor onderzoek minimaal 100 opdrachtgevers voor fysiek onderzoek. Deze selectie bevat zowel de opdrachtgevers die een modelovereenkomst hebben voorgelegd die als de opdrachtgevers die in het kader van de DBA nog niet in beeld zijn geweest bij de Belastingdienst. Hiermee wordt in juli 2018 begonnen. Als de Belastingdienst concludeert tot kwaadwillendheid volgt een nader onderzoek. De bevindingen uit dit controleplan worden gebruikt voor de controlestrategie in de toekomst. Toezicht vindt zo plaats waar de grootste risico’s van schijnzelfstandigheid zijn. Eind 2018 maakt de belastingdienst een tussenstand op van dit toezichtsplan.

Dubbele eigen woning

Belanghebbende is eigenaar van twee naast elkaar gelegen appartementen op de tweede verdieping van een appartementencomplex. Deze worden door haar en haar gezin gezamenlijk bewoond. Voor de WOZ zijn de appartementen twee afzonderlijke objecten. Met het oog op de renteaftrek betoogt belanghebbende dat de appartementen samen kunnen worden aangemerkt als één eigen woning. Volgens Rechtbank Noord-Holland en in hoger beroep Hof Amsterdam is dat niet het geval. Van belang is dat geen doorgang is gemaakt tussen de appartementen en dat de hal waar de voordeuren van de appartementen op uitkomen via de lift en het trappenhuis toegankelijk is voor derden. Het ene appartement kan ook niet als een aanhorigheid van het andere worden beschouwd.

Procedures tegen box 3

In twee zaken met betrekking tot 2013 en 2014 heeft Hof Den Bosch geoordeeld dat box 3 niet strijdig is met art. van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). In 2014 was 4% voor spaargeld niet haalbaar. Een rendement van 2% was dat nog wel. Op basis van die 2% is sprake van een effectief tarief van 60% (30% x 2%). Van een dergelijke heffing kan niet worden gezegd dat zij ertoe leidt dat belastingplichtigen worden geconfronteerd met een buitensporig zware last volgens het Hof Den Bosch. Dit suggereert dat bij de verdere daling van de spaarrente na 2014 wel van een dergelijke last sprake zou kunnen zijn. Voor het jaar 2013 deed het Hof Den Bosch uitspraak met dezelfde strekking.

Mocht u het niet eens zijn met de box 3-heffing in het jaar 2017, dan dient u individueel bezwaar te maken tegen uw box 3-heffing in 2017. Dit dient binnen 6 weken te worden ingediend, nadat de definitieve aanslag is binnengekomen. Het bezwaar dient individueel te worden ingediend. Op verzoek kan ik een voorbeeld bezwaarbrief naar u e-mailen. De motivering dient u zelf in te vullen.

Belastingplan 2019

Afbouw aftrektarief kosten eigen woning 2018 tot en met 2023

Als eerste wil ik de afbouw van het aftrektarief over de jaren 2018 tot en met 2023 bespreken deze heeft negatieve fiscale gevolgen voor de komende jaren.

Jaar                                                                              2018        2019      2020      2021    2022    2023

Maximaal aftrektarief kosten eigen woning     49,5%      49,0%    46%       43%    40%     37,05%

Wat betekent dit voor een gezin waarvan de kostwinnaar een inkomen heeft van meer dan € 68.507, een woning met een woz-waarde van € 400.000 en een hypotheek van € 300.000 met een rentepercentage van 2%.

Jaar                                                                               2018      2019      2020      2021     2022     2023

Bij: eigenwoningforfait: € 2.800 (0,7% x € 400.000)   0,7%      0,65%    0,60%    0,50%  0,50%   0,45%

Af: hypotheekrente:      € 6.000 (2% x € 300.000)

Aftrekpost:                   € 3.200 |Belastingteruggaaf:   1.584     1.666     1.656     1.720     1.600   1.556

Hoewel de maximale aftrektarieven aanzienlijk dalen, daalt de belastingteruggaaf vanaf het jaar 2023 met mate. Dit komt vooral doordat de bijtelling eigen woningforfait daalt van 0,70% (2018) naar 0,45% (2023).

Afbouw aftrektarief overige aftrekposten 2018 tot en met 2023

Maximaal aftrektarief overige aftrekposten                 51,95% 51,75%    46%      43%       40%   37,05%

Zoals hierboven is te zien, gaan ook de aftrektarieven naar beneden voor overige aftrekposten.

De belastingteruggaaf bij een lijfrentegift van € 1.000: 520       518         460        430        400      371

Schoolgelden en 30% regeling

Voor degene waarbij de 30% regeling afloopt in het jaar 2019 en waarbij het kind naar een internationale school gaat, kunnen deze schoolgelden na de verkorting van de looptijd van de 30%-regeling ook nog onbelaste worden vergoedt of verstrekt. De schoolgelden moeten wel binnen de oorspronkelijke looptijd worden vergoed of verstrekt.

Het voorstel de verkorting van de maximale looptijd van de 30%-regeling per 1 januari 2019 met drie jaar voor zowel de nieuwe als de bestaande gevallen blijft gelden.    

Verhogen maxima vrijwilligersregeling

In verband met het grote maatschappelijke belang van vrijwilligerswerk gaan de maximale onbelaste vergoedingen per 1 januari 2019 omhoog naar € 170 per maand en € 1.700 per jaar.

Fiets van de zaak

Vanaf 1 januari 2020 komt er een bijtelling van 7% van de fiets van de zaak.

Verhogen verlaagde btw-tarief

Het verlaagde btw-tarief gaat van 6% naar 9%. Houd hierbij rekening met het factureren vanaf 1 januari 2019.

 

 

Lees verder
image
08 Dec

Nieuwsbrief december 2017 en eindejaarstips

 

 

Nieuwsbrief december 2017

 

Het jaar 2018 komt dichterbij. Voordat het zover is, kunnen er nog fiscale voordelen worden behaald in het jaar 2017, mocht er niet al gebruik van zijn gemaakt. Tevens zijn er een aantal punten op fiscaal gebied waar ik jullie graag op wil wijzen.

Arbeidscontracten voor bepaalde tijd en sociale verzekeringspremies

Let op bij het afsluiten van arbeidscontracten voor bepaalde tijd als je onderneming in één van de volgende sectoren zit: agrarische sector, de bouw, culturele instellingen en het schilderbedrijf.

Hiervoor gelden op dit moment een hoge en een lage sectorpremie. Voor werknemers die een contract hebben voor ten minste een jaar of voor onbepaalde tijd met een vaste omvang geldt een lage sectorpremie WW. Hiernaast gelden nog een aantal situaties waarin de lage sectorpremie kan worden toegepast. Wordt in één van de genoemde sectoren slechts één premie toegepast, dan is dit een reden voor onderzoek. Is te weinig premie afgedragen, dan loopt een inhoudingsplichtige risico op een hoge naheffing.

In het Regeerakkoord is aangekondigd dat de hoge en lage sectorpremie mogelijk voor alle sectoren zal worden ingevoerd. Achtergrond hiervan is het stimuleren dat werknemers vaker een vast contract of een contract voor langere duur krijgen. Voor alle inhoudingsplichtigen is het dus van groot belang om deze regelgeving in de gaten te houden. Denk ook eens aan toekomstige contracten die aan werknemers worden aangeboden. Een contract van 12 in plaats van 11 maanden kan zomaar eens een (fiscaal) voordeel opleveren.

Zorgkosten

De kosten van een ‘total bodyscan’ zijn niet aftrekbaar als specifieke zorgkosten. Preventie van een eventuele toekomstige ziekte is onvoldoende om voor aftrek in aanmerking te komen.

Ondernemer en bevallen van een kind

Ben je ondernemer en ben je in de periode tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 bevallen van een kind? Dan kom je in aanmerking voor een éénmalige uitkering van € 5.600. Dat heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kenbaar gemaakt.

Na jarenlang procederen is duidelijk geworden, dat het ontbreken van een algemene regeling voor een bevallingsuitkering in die periode voor vrouwelijke ondernemers in strijd was met het VN-vrouwenverdrag. In sommige gevallen geldt dit ook voor meewerkende partners die zijn bevallen in deze periode.

Het Ministerie publiceert binnenkort de regeling waarmee alsnog een uitkering kan worden aangevraagd. Binnen drie maanden na het bekend worden van de regeling, moet deze uitkering bij het UWV zijn aangevraagd.

Sparen in de eenmanszaak

Sparen in de eenmanszaak is mogelijk, maar niet onbeperkt. Uit de vakliteratuur blijkt dat een inspecteur van de belastingdienst zich op het standpunt stelt, dat de liquide middelen van bijna    € 400.000 duurzaam overtollig zijn voor zover zij € 50.000 overschrijden. Hieruit volgt dat het acceptabel is om een banksaldo van maximaal € 50.000 in de eenmanszaak te hebben. Het fiscaal voordeel is dat dit banksaldo niet meetelt voor de belastingheffing in box 3. Het aanhouden van liquide middelen ter dekking van de oudedagsreserve geldt niet als ondernemingsvermogen. Beslissend is welk bedrag nodig is voor een ongestoorde voortgang van de onderneming, rekening houdend met concrete investeringsplannen. Indien je banksaldo boven de € 50.000 uitkomt vanwege de dekking voor de fiscale oudedagsreserve zou je kunnen overwegen om in plaats van aan de ouderdagreserve te doteren, te gaan banksparen. Dan heb je geen last van het beperkte ondernemingsvermogen.

28% Investeringsaftrek bij minimaal € 2.300 aanschaf bedrijfsmiddelen

Indien je dit jaar minder dan € 2.300 hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen van minimaal € 450 exclusief btw per bedrijfsmiddel, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om nog een bedrijfsmiddel aan te schaffen. Dit komt doordat je 28% investeringsaftrek kan krijgen over investeringen van minimaal € 2.300.

Rekenvoorbeeld:

Er is in het jaar 2017 voor € 2.000 aan bedrijfsmiddelen aangeschaft. Je hebt dan geen recht op de investeringsaftrek. Stel je koopt een nieuwe mobiele telefoon van € 500 exclusief btw. Hierdoor komen je investeringen op € 2.500 uit. De investeringsaftrek hierover bedraagt € 700 (28% x € 2.500). De aanschaf van de telefoon ad € 500 levert je een netto belastingvoordeel op van € 537 (bij een belastingtarief van 52% bij een eenmanszaak en rekening houdend met de MKB-winstvrijstelling van 14%). Per saldo levert de telefoon je meer geld op (€ 537) dan hij gekost heeft.

Sneller een hypotheek zonder werkgeversverklaring

Tot voor kort moesten werknemers een werkgeversverklaring overleggen voor bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag. Dit proces is vereenvoudigd: iedereen die werkzaam is in loondienst (inclusief flexwerkers) kunnen dit vanaf nu zelf regelen zonder hulp van de werkgever.

Hiervoor dien je het verzekeringsbericht bij het UWV te downloaden.

Hoe aan te vragen?

Het verzekeringsbericht staat op ‘Mijn UWV’ op de pagina ‘Persoonlijke gegevens’ onder de knoppen ‘Arbeidsverleden’ en ‘Loongegevens’. De werknemer kan verschillende varianten samenstellen door bepaalde vinkjes aan of uit te zetten. Alle vinkjes staan standaard aan. Zo hoeft de aanvrager van bijvoorbeeld een hypotheek geen extra handelingen te verrichten. Als alle vinkjes blijven staan, dan is de inhoud van het nieuwe bericht exact hetzelfde als voorheen.

Ruim oude administratie op

Gesteld dat de boekjaren de kalenderjaren volgen, mag je onder normale omstandigheden je administratie over 2010 en eerdere jaren weggooien na 31 december 2017. De wettelijke bewaartermijn voor de administratie is namelijk zeven jaar. Je dient het begrip administratie daarbij ruim op te vatten. Alle gegevens die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing, zijn in de ogen van de inspecteur een onderdeel van de administratie. Daarbij kan je denken aan de loonadministratie, verkoopadministratie, voorraadgegevens, het grootboek en facturen van crediteuren en debiteuren. Als je bepaalde documenten nog nodig denkt te hebben, bijvoorbeeld pensioen- en lijfrentepolissen, moet je deze nog wel bewaren.

Let op!Voor wat betreft de btw-administratie over het gebruik van onroerende zaken, elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en tv-omroepdiensten, moet je rekening houden met een bewaartermijn van tien jaar inclusief het jaar van eerste ingebruikname. Dit is onder andere relevant als je heeft gekozen voor een btw-belaste levering van een of meer onroerende zaken.

Controleer je voorlopige aanslag 2017

Heb je al een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2017 ontvangen, maar verwacht je voor 2017 een hogere winst? Voorkom dan dat je belastingrente betaalt op je definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017 en vraag voor 1 juli 2018 een nadere voorlopige aanslag 2017 aan.

Keer geruisloos terug naar IB-onderneming

Soms is de overgang van IB-onderneming naar B.V. toch minder voordelig dan gedacht. Of er treden later nieuwe nadelen op, zoals de dreiging van een nieuwe afschrijvingsbeperking. Zo mogen ondernemers in beginsel nu nog op onroerende zaken afschrijven tot 50% van de WOZ-waarde (100% van de WOZ-waarde voor beleggingspanden). beleggingspanden). Maar het nieuwe kabinet wil dat vanaf 2019 alle onroerende zaken van B.V.’s en andere vennootschapsbelastingplichtige lichamen niet verder worden afgeschreven dan tot 100% van de WOZ-waarde. Als je vindt dat het drijven van je onderneming via een B.V. niet langer voordelig genoeg is, kan je overwegen om de onderneming van de B.V. geruisloos te laten overgaan naar een IB-onderneming.

Corrigeer privégebruik auto 2017

De btw die in 2017 aan je in rekening is gebracht op de aanschaf, het onderhoud en het gebruik van de zakelijke auto, kan je in aftrek brengen zolang de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Heb je de auto in 2017 ook voor privédoeleinden gebruikt? Dan moet je voor dit privégebruik een correctie toepassen in je laatste btw-aangifte van 2017. Je kan hiervoor gebruikmaken van de forfaitaire regeling, waarbij je uitgaat van 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en BPM). Voor bepaalde auto’s, waaronder auto’s die vijf jaar in de onderneming zijn gebruikt, mag je een forfait van 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en BPM) toepassen.

Betaal de brandstof voor de auto van de zaak niet contant, maar met een bankpas, creditcard of tankpas van de zaak. Zo kan je voor de aftrek van voorbelasting aantonen dat je de brandstof op naam van de zaak hebt betaald

Schenk nog voor 1 januari 2018

Doe je nog vóór 1 januari 2018 een schenking aan je (klein)kinderen, dan kunnen zij gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstelling van € 5.320 (kinderen) of € 2.129 (algemene vrijstelling). Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar geldt daarnaast een éénmalige vrijstelling voor schenkingen van € 25.526. Hierbij valt de dag van de 40e verjaardag nog binnen de leeftijdsgrens. Is het een schenking aan kinderen voor een studie, dan is de eenmalige vrijstelling € 53.176. Bij een schenking voor een eigen woning is de eenmalige vrijstelling zelfs € 100.000. Met betrekking tot deze eenmalige vrijstelling is het echter niet noodzakelijk om haast te maken met een schenking, want in fiscaal opzicht maakt het in principe geen verschil of de schenking in 2017 of in 2018 wordt gedaan. De vrijstelling van € 100.000 geldt voor iedereen die tussen de 18 en 40 jaar is.

Los kleine schulden vóór 1 januari 2018 af

Als je kleine schulden hebt die in box 3 vallen en over voldoende vermogen beschikt, kan het fiscaal voordelig zijn om de box 3-schulden af te lossen. Deze schulden verminderen de heffingsgrondslag van box 3 namelijk pas als een drempel van € 3.000 per partner is overschreden (bedrag 2017). En als je deze schulden aflost, daalt het vermogen waarover de heffing in box 3 wordt berekend. Los deze schulden daarom zo veel mogelijk af vóór de peildatum van 1 januari 2018.

Doe grote uitgaven vóór 1 januari 2018

Is je vermogen zodanig groot dat je box 3-heffing moet betalen en heb je genoeg spaargeld om eventuele uitgaven nog in 2017 te doen? Overweeg dan om grote privéaankopen die je eigenlijk in 2018 had willen doen, zoals de aanschaf van een nieuwe auto of nieuwe meubels, vóór 1 januari 2018 te doen. Dergelijke bezittingen behoren namelijk niet tot de grondslag voor de box 3-heffing, terwijl het spaargeld dat je voor de aankoop gebruikt dan op de peildatum van 1 januari 2018 ook niet meer meetelt voor de grondslag. Zo kan je in box 3 flink wat besparen!

Betaal hypotheekrente 2018 in 2017

Bereik je in 2018 de AOW-leeftijd of val je vanwege een andere reden onder een lager belastingtarief, betaal dan in 2017 nog de hypotheekrente die betrekking heeft op de periode tot 1 juli 2018. Je betaalt minder belasting doordat je deze rente dan tegen een hoger tarief aftrekt.

Lees verder
image
27 Sep

Nieuwsbrief september 2017

                                                                     Nieuwsbrief september 2017

Op 19 september 2017 is het belastingplan 2018 gepubliceerd. Het huidige kabinet zal waarschijnlijk snel worden opgevolgd door een nieuw kabinet. Daarom zijn in het belastingplan 2018 weinig nieuwe maatregelen opgenomen. Hieronder geef ik een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen en aanvullend fiscaal nieuws.

Wijzigingen Inkomstenbelasting

Algemene heffingskorting          : deze bedraagt in 2018 maximaal € 2.265 voor belastingplichtigen

                                                          onder de AOW-leeftijd.

Ouderenkorting                           : deze bedraagt in 2018 € 1.418 voor pensioengerechtigden bij een

                                                          inkomen van niet meer dan € 36.057.

Alleenstaande ouderenkorting : deze bedraagt in 2018 € 423.

Tarieven inkomstenbelasting:   

Belastbaar inkomen uit werk    Maar niet meer dan   Tarief onder AOW-leeftijd    Tarief boven

In woning van meer dan                                                                                                    AOW-leeftijd

-                                                     € 20.142                         36,55%                                        18,65%

€ 20.142                                       € 33.994                         40,85%                                         22,95%

€ 33.994                                       € 68.507                         40,85%                                         40,85%

€ 68.507                                                                                51,95%                                         51,95%

Eigenwoningregeling en kapitaalverzekering

Een van de voorwaarden om een vrijstelling voor een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) te kunnen benutten, was dat ten minste vijftien of twintig jaren jaarlijkse premie was voldaan. Deze voorwaarde is met ingang van 1 april 2017 komen te vervallen, waardoor onder voorwaarden ook al eerder een onbelaste uitkering uit die producten mogelijk is. In een besluit van 15 mei 2017 is opgenomen dat dit ook geldt voor kapitaalverzekeringen uit de periode 1992-2001. Met deze wijziging wordt dit onderdeel van het beleidsbesluit met ingang van 1 januari 2018 in de wet opgenomen.  

Wijzigingen Vennootschapsbelasting

De eerste tariefschijf van 20% wordt in 2018 verlengd van € 200.000 naar € 250.000.

Wijzigingen Omzetbelasting

De landbouwregeling wordt per 1 januari 2018 afgeschaft. Dit betekent dat landbouwers ook btw dienen af te dragen Tevens wordt het verlaagde btw-tarief van 6% voor levering en diensten aan veehouders, tuin-, bos- en landbouwers afgeschaft en wordt dit per 1 januari 2018 21%.

BPM bij ombouw bestelauto

Als een bestel auto binnen vijf jaar na eerste ingebruikneming wordt verkocht aan een particulier of wordt omgebouwd tot personenauto is alsnog BPM verschuldigd. Bij de bepaling van de waarde van de auto op dat moment mag rekening worden gehouden met de werkelijke waardevermindering.

Doorbelasten van OV-kosten

Hoeveel btw geldt bij het doorfactureren van OV-kosten? Het percentage volgt de geleverde dienst. Dus: niet de 6% die door de NS  in rekening wordt gebracht, maar 0%, 6% of 21%!

Spotify-abonnement

Zijn de kosten van een Spotify-abonnement voor een ondernemer aftrekbaar. Het antwoord op deze vraag is ja, als er een zakelijke reden aan het abonnement ten grondslag ligt. Denk bijvoorbeeld aan de fitnessinstructeur die de muziek gebruikt bij de sportlessen.

Nieuwe regels bij huwelijk na 1-1-2018

Onder het nieuwe huwelijksvermogensrecht dat op 1-1-2018 in zal gaan, ontstaat nier meer automatisch gemeenschap van goederen. Ik kan me voorstellen dat hierdoor meer stellen zullen gaan trouwen. Als je onder het huidige recht gaat trouwen, moet je langs de notaris voor huwelijkse voorwaarden als je geen gemeen-schap van goederen wilt. Huwelijkse voorwaarden doet afbreuk aan de romantiek van het huwelijk.

 In de kern regelt het nieuwe huwelijksvermogensrecht het volgende:

- voorhuwelijks niet-gezamenlijk vermogen blijft privé;

- verkrijgingen uit giften en erfenissen blijven privé;

- wat tijdens het huwelijk wordt gevormd, wordt gemeenschappelijk.

Btw-fraude en telecommunicatie diensten

In het verleden werd met onder meer telecommunicatieapparatuur op grote schaal carrouselfraude gepleegd. Ter bestrijding is voor deze producten een verplichte verleggingsregeling ingevoerd. Bij de transacties tussen ondernemers vindt dan geen fysieke heffing en aftrek van btw plaats. Er is nu ook btw-(carrousel)fraude met telecommunicatiediensten geconstateerd. De lijst met producten en diensten waarvoor een verplichte verleggingsregeling geldt, wordt hiermee uitgebreid. Tot die tijd zal een goedkeuring worden gegeven tot vrijwillige toepassing van de verleggingsregeling.

Belastingdienst stuurt brief na minimaal 1 jaar nihil aangiften btw

Medio september heeft de belastingdienst een brief gestuurd aan ondernemers die minimaal 1 jaar geen btw aan de belastingdienst hebben afgedragen of in aftrek hebben gebracht. Indien de onderneming niet is gestopt, stuur dan voor 10 oktober een brief. Na minimaal 1 jaar lang nihil aangiften te hebben ontvangen, gaat de belastingdienst ervan uit  dat de onderneming is gestopt.

Benut nieuwe tegemoetkoming bij lagere lonen

Sinds 2017 is er een fiscale tegemoetkoming in het uurloon voor lager betaald personeel. Het gemiddelde uurloon van de werknemer moet liggen tussen 100 en 125% van het minimumloon van een 23-jarige bij een 40-urige werkweek.

Bij een uurloon van € 9,54 tot en met € 10,49 geldt er een tegemoetkoming van € 1,01 per uur met een maximum van € 2.000.

Bij een uurloon van € 10,50 tot en met € 11,92 geldt er een tegemoetkoming van € 0,51 per uur met een maximum van € 1.000.

Het aantal verloonde uren dient minstens 1.248 te zijn. Het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt pas uitbetaald in 2018.

 

 

Lees verder