Nieuwsbrief november 2015

                                                               NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015

 

Het jaar 2015 is alweer bijna ten einde. Op 31 december verandert niet alleen het jaartal, ook op belastinggebied zullen er een aantal zaken veranderen. In deze nieuwsbrief vindt u daarom een aantal veranderingen die ook voor u interessant kunnen zijn. Daarnaast vindt u een aantal tips die u nog voor 2016 kunt uitvoeren. 

Belastingvrij loon ontvangen?

De werkgever kan ieder jaar 1,2% van het brutoloon als extra onbelaste vergoeding uitkeren. De werkgever bepaalt zelf welke vergoedingen en verstrekkingen worden behandeld als onbelast loon en welke als individueel (normaal ) belast werknemersloon van de werknemer. Wilt u bonussen en dergelijke aanwijzen als onbelast loon, dan is het aan te raden ze niet zo te benoemen. Een bonus is namelijk in beginsel een individuele beloning. Overweeg daarom om voor dergelijke beloningen de aanduiding “algemene vergoeding voor representatiekosten” te gebruiken.

Bespaar 1,2% box 3 belasting als ZZP-er of als directeur/aandeelhouder van een BV

Laat dit jaar nog zoveel mogelijk saldo op de ondernemingsrekening staan of stort nog geld van uw privérekening naar uw ondernemingsrekening. Hiermee bespaart u 1,2% inkomstenbelasting over het deel dat op uw ondernemingsrekening staat. Bij een bedrag van € 10.000 is dit € 120 (1,2% x € 10.000) minder inkomstenbelasting. Bij een directeur/aandeelhouder levert het ook voordeel op om voor het einde van het jaar geld naar de BV over te hevelen. Neem contact op met uw adviseur voor het precieze voordeel. Let wel op de anti-misbruikbepaling (het kortstondig uit box 3 halen van vermogen).

Salaris directeur/aandeelhouder BV omhoog in 2016?

Het is fiscaal interessant om de directeur/aandeelhouder een zodanig salaris toe te kennen dat de derde schijf wordt vol gemaakt. Hierbij moet rekening worden gehouden met aftrekposten in de Inkomstenbelasting. Voor 2016 houdt dit in dat exclusief aftrekposten een box 1-inkomen van        € 66.421 nodig is. De derde schijf wordt per 1-1-2016 verhoogd met € 8.545. Directeur/grootaandeelhouders zouden hierin aanleiding kunnen vinden hun salaris met hetzelfde te verhogen.

Giften via de BV aantrekkelijker!

In de inkomstenbelasting geldt voor giften een drempel van 1% van het drempelinkomen. Bij een drempelinkomen van € 50.000, betekent dat de giften tot € 500 niet aftrekbaar zijn in de inkomstenbelasting. In de BV geldt geen drempel meer voor giftenaftrek. Wel geldt als voorwaarden dat de gift niet meer mag zijn dan 50% van de winst en niet mag leiden tot een verlies.

Voor lijfrentegiften geldt trouwens geen drempel. 

De WDBA vervangt de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) per 1 mei 2016.

De WDBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie) houdt in dat belangenorganisaties, maar ook individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers, modelovereenkomsten kunnen voorleggen aan de Belastingdienst. Na goedkeuring door de Belastingdienst kan men er vanuit gaan dat het werken met en conform deze overeenkomsten niet tot inhoudingsplicht leidt. De Belastingdienst zal beoordeelde overeenkomsten (voor zover mogelijk) openbaar maken, zodat deze door andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt.

Een belangrijke wijziging is dat opdrachtgevers risico gaan lopen. In de nieuwe systematiek moeten ook zij beoordelen of terecht wordt uitgegaan van geen dienstbetrekking. Hierdoor kunnen zij niet meer de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid afschuiven op ZZP'ers, die vaak in een kwetsbare positie zitten. Men zal in de overeenkomst van opdracht de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bij de ZZP’er leggen. De vraag is of hij deze aansprakelijkheid redelijkerwijs kan dragen.

Op de website staan algemene voorbeeldovereenkomsten en voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen. U kunt uw overeenkomst laten beoordelen door de belastingdienst door deze te e-mailen naar alternatiefvar@belastingdienst.nl.

Gebrek aan liquiditeiten? Doe een papieren schenking.

Bij een papieren schenking (een schuldigerkenning uit vrijgevigheid) kunt u het geschonken bedrag schuldig blijven. U krijgt een schuld aan uw kind(eren) welke in beginsel pas opeisbaar is bij het overlijden van de langstlevende ouder. Let wel, u dient jaarlijks een rente van 6% te voldoen.

Maak optimaal gebruik van de fiscale innovatievoordelen

De fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie kunnen u veel liquiditeit opleveren. Het is daarom goed om er optimaal gebruik van te maken. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de innovatiebox, de Research & Developmentaftrek (RDA), de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-regeling).