Nieuwsbrief december 2017 en eindejaarstips

 

 

Nieuwsbrief december 2017

 

Het jaar 2018 komt dichterbij. Voordat het zover is, kunnen er nog fiscale voordelen worden behaald in het jaar 2017, mocht er niet al gebruik van zijn gemaakt. Tevens zijn er een aantal punten op fiscaal gebied waar ik jullie graag op wil wijzen.

Arbeidscontracten voor bepaalde tijd en sociale verzekeringspremies

Let op bij het afsluiten van arbeidscontracten voor bepaalde tijd als je onderneming in één van de volgende sectoren zit: agrarische sector, de bouw, culturele instellingen en het schilderbedrijf.

Hiervoor gelden op dit moment een hoge en een lage sectorpremie. Voor werknemers die een contract hebben voor ten minste een jaar of voor onbepaalde tijd met een vaste omvang geldt een lage sectorpremie WW. Hiernaast gelden nog een aantal situaties waarin de lage sectorpremie kan worden toegepast. Wordt in één van de genoemde sectoren slechts één premie toegepast, dan is dit een reden voor onderzoek. Is te weinig premie afgedragen, dan loopt een inhoudingsplichtige risico op een hoge naheffing.

In het Regeerakkoord is aangekondigd dat de hoge en lage sectorpremie mogelijk voor alle sectoren zal worden ingevoerd. Achtergrond hiervan is het stimuleren dat werknemers vaker een vast contract of een contract voor langere duur krijgen. Voor alle inhoudingsplichtigen is het dus van groot belang om deze regelgeving in de gaten te houden. Denk ook eens aan toekomstige contracten die aan werknemers worden aangeboden. Een contract van 12 in plaats van 11 maanden kan zomaar eens een (fiscaal) voordeel opleveren.

Zorgkosten

De kosten van een ‘total bodyscan’ zijn niet aftrekbaar als specifieke zorgkosten. Preventie van een eventuele toekomstige ziekte is onvoldoende om voor aftrek in aanmerking te komen.

Ondernemer en bevallen van een kind

Ben je ondernemer en ben je in de periode tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 bevallen van een kind? Dan kom je in aanmerking voor een éénmalige uitkering van € 5.600. Dat heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kenbaar gemaakt.

Na jarenlang procederen is duidelijk geworden, dat het ontbreken van een algemene regeling voor een bevallingsuitkering in die periode voor vrouwelijke ondernemers in strijd was met het VN-vrouwenverdrag. In sommige gevallen geldt dit ook voor meewerkende partners die zijn bevallen in deze periode.

Het Ministerie publiceert binnenkort de regeling waarmee alsnog een uitkering kan worden aangevraagd. Binnen drie maanden na het bekend worden van de regeling, moet deze uitkering bij het UWV zijn aangevraagd.

Sparen in de eenmanszaak

Sparen in de eenmanszaak is mogelijk, maar niet onbeperkt. Uit de vakliteratuur blijkt dat een inspecteur van de belastingdienst zich op het standpunt stelt, dat de liquide middelen van bijna    € 400.000 duurzaam overtollig zijn voor zover zij € 50.000 overschrijden. Hieruit volgt dat het acceptabel is om een banksaldo van maximaal € 50.000 in de eenmanszaak te hebben. Het fiscaal voordeel is dat dit banksaldo niet meetelt voor de belastingheffing in box 3. Het aanhouden van liquide middelen ter dekking van de oudedagsreserve geldt niet als ondernemingsvermogen. Beslissend is welk bedrag nodig is voor een ongestoorde voortgang van de onderneming, rekening houdend met concrete investeringsplannen. Indien je banksaldo boven de € 50.000 uitkomt vanwege de dekking voor de fiscale oudedagsreserve zou je kunnen overwegen om in plaats van aan de ouderdagreserve te doteren, te gaan banksparen. Dan heb je geen last van het beperkte ondernemingsvermogen.

28% Investeringsaftrek bij minimaal € 2.300 aanschaf bedrijfsmiddelen

Indien je dit jaar minder dan € 2.300 hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen van minimaal € 450 exclusief btw per bedrijfsmiddel, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om nog een bedrijfsmiddel aan te schaffen. Dit komt doordat je 28% investeringsaftrek kan krijgen over investeringen van minimaal € 2.300.

Rekenvoorbeeld:

Er is in het jaar 2017 voor € 2.000 aan bedrijfsmiddelen aangeschaft. Je hebt dan geen recht op de investeringsaftrek. Stel je koopt een nieuwe mobiele telefoon van € 500 exclusief btw. Hierdoor komen je investeringen op € 2.500 uit. De investeringsaftrek hierover bedraagt € 700 (28% x € 2.500). De aanschaf van de telefoon ad € 500 levert je een netto belastingvoordeel op van € 537 (bij een belastingtarief van 52% bij een eenmanszaak en rekening houdend met de MKB-winstvrijstelling van 14%). Per saldo levert de telefoon je meer geld op (€ 537) dan hij gekost heeft.

Sneller een hypotheek zonder werkgeversverklaring

Tot voor kort moesten werknemers een werkgeversverklaring overleggen voor bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag. Dit proces is vereenvoudigd: iedereen die werkzaam is in loondienst (inclusief flexwerkers) kunnen dit vanaf nu zelf regelen zonder hulp van de werkgever.

Hiervoor dien je het verzekeringsbericht bij het UWV te downloaden.

Hoe aan te vragen?

Het verzekeringsbericht staat op ‘Mijn UWV’ op de pagina ‘Persoonlijke gegevens’ onder de knoppen ‘Arbeidsverleden’ en ‘Loongegevens’. De werknemer kan verschillende varianten samenstellen door bepaalde vinkjes aan of uit te zetten. Alle vinkjes staan standaard aan. Zo hoeft de aanvrager van bijvoorbeeld een hypotheek geen extra handelingen te verrichten. Als alle vinkjes blijven staan, dan is de inhoud van het nieuwe bericht exact hetzelfde als voorheen.

Ruim oude administratie op

Gesteld dat de boekjaren de kalenderjaren volgen, mag je onder normale omstandigheden je administratie over 2010 en eerdere jaren weggooien na 31 december 2017. De wettelijke bewaartermijn voor de administratie is namelijk zeven jaar. Je dient het begrip administratie daarbij ruim op te vatten. Alle gegevens die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing, zijn in de ogen van de inspecteur een onderdeel van de administratie. Daarbij kan je denken aan de loonadministratie, verkoopadministratie, voorraadgegevens, het grootboek en facturen van crediteuren en debiteuren. Als je bepaalde documenten nog nodig denkt te hebben, bijvoorbeeld pensioen- en lijfrentepolissen, moet je deze nog wel bewaren.

Let op!Voor wat betreft de btw-administratie over het gebruik van onroerende zaken, elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en tv-omroepdiensten, moet je rekening houden met een bewaartermijn van tien jaar inclusief het jaar van eerste ingebruikname. Dit is onder andere relevant als je heeft gekozen voor een btw-belaste levering van een of meer onroerende zaken.

Controleer je voorlopige aanslag 2017

Heb je al een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2017 ontvangen, maar verwacht je voor 2017 een hogere winst? Voorkom dan dat je belastingrente betaalt op je definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017 en vraag voor 1 juli 2018 een nadere voorlopige aanslag 2017 aan.

Keer geruisloos terug naar IB-onderneming

Soms is de overgang van IB-onderneming naar B.V. toch minder voordelig dan gedacht. Of er treden later nieuwe nadelen op, zoals de dreiging van een nieuwe afschrijvingsbeperking. Zo mogen ondernemers in beginsel nu nog op onroerende zaken afschrijven tot 50% van de WOZ-waarde (100% van de WOZ-waarde voor beleggingspanden). beleggingspanden). Maar het nieuwe kabinet wil dat vanaf 2019 alle onroerende zaken van B.V.’s en andere vennootschapsbelastingplichtige lichamen niet verder worden afgeschreven dan tot 100% van de WOZ-waarde. Als je vindt dat het drijven van je onderneming via een B.V. niet langer voordelig genoeg is, kan je overwegen om de onderneming van de B.V. geruisloos te laten overgaan naar een IB-onderneming.

Corrigeer privégebruik auto 2017

De btw die in 2017 aan je in rekening is gebracht op de aanschaf, het onderhoud en het gebruik van de zakelijke auto, kan je in aftrek brengen zolang de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Heb je de auto in 2017 ook voor privédoeleinden gebruikt? Dan moet je voor dit privégebruik een correctie toepassen in je laatste btw-aangifte van 2017. Je kan hiervoor gebruikmaken van de forfaitaire regeling, waarbij je uitgaat van 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en BPM). Voor bepaalde auto’s, waaronder auto’s die vijf jaar in de onderneming zijn gebruikt, mag je een forfait van 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en BPM) toepassen.

Betaal de brandstof voor de auto van de zaak niet contant, maar met een bankpas, creditcard of tankpas van de zaak. Zo kan je voor de aftrek van voorbelasting aantonen dat je de brandstof op naam van de zaak hebt betaald

Schenk nog voor 1 januari 2018

Doe je nog vóór 1 januari 2018 een schenking aan je (klein)kinderen, dan kunnen zij gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstelling van € 5.320 (kinderen) of € 2.129 (algemene vrijstelling). Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar geldt daarnaast een éénmalige vrijstelling voor schenkingen van € 25.526. Hierbij valt de dag van de 40e verjaardag nog binnen de leeftijdsgrens. Is het een schenking aan kinderen voor een studie, dan is de eenmalige vrijstelling € 53.176. Bij een schenking voor een eigen woning is de eenmalige vrijstelling zelfs € 100.000. Met betrekking tot deze eenmalige vrijstelling is het echter niet noodzakelijk om haast te maken met een schenking, want in fiscaal opzicht maakt het in principe geen verschil of de schenking in 2017 of in 2018 wordt gedaan. De vrijstelling van € 100.000 geldt voor iedereen die tussen de 18 en 40 jaar is.

Los kleine schulden vóór 1 januari 2018 af

Als je kleine schulden hebt die in box 3 vallen en over voldoende vermogen beschikt, kan het fiscaal voordelig zijn om de box 3-schulden af te lossen. Deze schulden verminderen de heffingsgrondslag van box 3 namelijk pas als een drempel van € 3.000 per partner is overschreden (bedrag 2017). En als je deze schulden aflost, daalt het vermogen waarover de heffing in box 3 wordt berekend. Los deze schulden daarom zo veel mogelijk af vóór de peildatum van 1 januari 2018.

Doe grote uitgaven vóór 1 januari 2018

Is je vermogen zodanig groot dat je box 3-heffing moet betalen en heb je genoeg spaargeld om eventuele uitgaven nog in 2017 te doen? Overweeg dan om grote privéaankopen die je eigenlijk in 2018 had willen doen, zoals de aanschaf van een nieuwe auto of nieuwe meubels, vóór 1 januari 2018 te doen. Dergelijke bezittingen behoren namelijk niet tot de grondslag voor de box 3-heffing, terwijl het spaargeld dat je voor de aankoop gebruikt dan op de peildatum van 1 januari 2018 ook niet meer meetelt voor de grondslag. Zo kan je in box 3 flink wat besparen!

Betaal hypotheekrente 2018 in 2017

Bereik je in 2018 de AOW-leeftijd of val je vanwege een andere reden onder een lager belastingtarief, betaal dan in 2017 nog de hypotheekrente die betrekking heeft op de periode tot 1 juli 2018. Je betaalt minder belasting doordat je deze rente dan tegen een hoger tarief aftrekt.