Nieuwsbrief mei 2019

NIEUWSBRIEF MEI 2019

De drukke aangifteperiode is weer voorbij. Voor mijn klanten heb ik vanzelfsprekend uitstel voor het indienen van de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting tot 1 mei 2020, zodat ik de aangiften gespreid over het jaar en met veel aandacht kan verzorgen. Voor degene die de fiscale veranderingen en nieuwtjes willen weten, heb ik deze verzameld in onderstaande nieuwsbrief.

Onkostenvergoeding werknemer

Voor gerichte vrijstellingen en intermediaire kosten mag je een vaste, onbelaste kostenvergoeding geven aan de werknemer die niet ten koste gaat van de vrije ruimte. Je moet dan wel vooraf onderzoek doen naar de kosten die werknemers werkelijk maken. Tevens moet er sprake zijn van een noodzaak tot het gebruik van deze kosten.

Voorbeelden van gerichte vrijstellingen en intermediaire kosten zijn:

 -parkeren leaseauto

 -maaltijden en consumpties onderweg

-relatiegeschenken

-telefoon en ict-apparatuur

-telefoon- en internetabonnementen

-vakliteratuur

Een voorbeeld van onderzoek is dat je voor een periode van drie maanden de facturen van de werknemer opvraagt inzake de gemaakte kosten, controleert en deze bewaart in de administratie.

De vrije ruimte kan daarnaast worden benut voor onkostenvergoedingen voor maximaal 1,2% van het fiscale loon.

Aanmaningskosten belastingdienst

Indien de belastingdienst aanmaningskosten oplegt vanwege een niet tijdig betaalde aanslag, kan je hiervoor met succes bezwaar tegen aantekenen. Indien je geloofwaardig verklaart dat je de aanslag niet hebt ontvangen. Dit kan als je in het verleden aanslagen altijd tijdig betaalt en je had voldoende liquide middelen. De digitale aanbieding van de voorlopige aanslag aan de belastingconsulent kan niet worden aangemerkt als een juiste bezorging, indien je niet hebt ingestemd met een aanbieding van aanslagen aan de belastingconsulent.

Niet factureren werkmaatschappij

Indien een holdingmaatschappij een managementcontract heeft met de werkmaatschappij op grond waarvan maandelijks een fee moet worden betaald, dan dient er uiterlijk een factuur te zijn uitgereikt op de vijftiende dag van de maand volgende op die waarin de dienst is verricht. De fiscus kan bij controle btw gaan naheffen bij de holding met 10% boete.

Eindigen buitenlandse belastingplicht vanwege vervallen 30%-regeling

Stel de 30% regeling is per 28 februari 2018 vervallen. Er is gekozen voor buitenlandse belastingplicht voor het box 3-vermogen leidende tot feitelijke vrijstelling daarvan. De situatie is vergelijkbaar met immigratie in de loop van het belastingjaar. De box 3-heffing is daarbij naar tijdsgelang van toepassing op basis van het vermogen per 1 januari. Bij de berekeningen worden alleen hele maanden in aanmerking genomen. In casu leidt dat tot de breuk 10/12.

Schenkingen vrij van recht

Indien ouders een bedrag boven de vrijstelling ad € 5.428 schenken, dan dient er een aangifte Schenkbelasting te worden verzorgd. De kinderen ontvangen dan de aanslagen Schenkbelasting. De ouders blijven echter hoofdelijk aansprakelijk voor de Schenkbelasting. Indien zij een schenking vrij van recht willen doen, dient de schenker de schenking plus de belasting aan de begiftigde te betalen en dient te begiftigde de schenkbelasting te betalen. De schenker kan ook de aanslag op naam van de begiftigde direct aan de Belastingdienst betalen. 

Gevolgen voor de hypotheek van de DGA bij de eigen BV

Veel DGA’s hebben een lening voor hun woning bij de BV. De betaalde hypotheekrente aan de BV wordt vaak als dividend weer terugbetaald aan de DGA, waardoor de nettolasten voor de DGA per saldo nihil kunnen zijn.

Door de maatregelen van afbouw van de renteaftrek wordt dit kasrondje een stuk minder aantrekkelijk. Zie hieronder een voorbeeld:

Jaar 

2019

2023

Hypotheekrente

€15.000

€15.000

Eigen woningforfait

€3.250

€2.250

Aftrek percentage

49%

37,05%

Netto rente

€9.243

€10.276

 

 

 

 

2019

2023

Ontvangen rente B.V.

€15.000

€15.000

Vennootschapsbelasting

19%

16%

Box 2 heffing over dividend

25%

26,90%

Netto voor DGA

€9.113

€9.211

 

 

 

Resultaat

€-130

€-1.065

Bovenstaand voorbeeld laat zien dat lenen bij de BV voor de woning minder aantrekkelijk wordt. Herfinanciering bij een bank dan wel aflossen van de schuld middels een dividenduitkering kunnen het overwegen waard worden. Echter is de DGA nog steeds financieel voordeliger uit dan lenen bij een bank.

Afbouw hypotheekrenteaftrek en verminderen voorlopige teruggaaf 2019

Tot en met 2018 hadden alleen de belastingplichtigen met hypotheekrenteaftrek in de hoogste tariefschijf voor belastbaar inkomen uit werk en woning last van de afbouw van de hypotheekrentaftrek. Vanaf 2019 wordt de hypotheekrenteaftrek voor de middeninkomens tussen

€ 20.384 en € 68.507 ook in stappen afgebouwd. Waar het tarief in 2018 voor deze inkomens nog 40,85% was, is dit tarief in 2019 nog maar 38,10%. Tot nog toe is dit effect van de verlaging van de tariefschijven in 2019 onderbelicht gebleven in de media. Ruim 2,75% minder hypotheekrenteaftrek kan voor veel belastingplichtigen echter wel degelijk van invloed zijn op hun besteedbaar inkomen. Er is een kleine compensatie voor deze verlaging, het eigenwoningforfait is in 2019 namelijk met 0,05% gedaald. Echter de WOZ-waarden van de eigen woningen zullen in de meeste gevallen in 2019 fors gestegen zijn, waardoor dit kleine voordeel waarschijnlijk al meer dan teniet gedaan wordt.

Voor belastingplichtigen met een middeninkomen is het van belang om hun voorlopige teruggaaf 2019 die ziet op de hypotheekrenteaftrek goed te controleren en waar nodig te verlagen. Op deze manier wordt voorkomen dat deze belastingplichtigen na het indienen van de aangifte inkomstenbelasting 2019 voor een onaangename verrassing komen te staan.