Nieuwsbrief september 2020

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2020

Na een heerlijke vakantie op Ameland ben ik al weer drie weken volop aan het werk. Vanwege de Corona-pandemie heb ik de afgelopen 6 maanden veel van mijn klanten niet persoonlijk kunnen spreken. Dit vind ik jammer, aangezien het voor mij prettig is om klanten te kunnen ontmoeten om persoonlijk de belastingzaken te kunnen bespreken. Dit werkt vaak beter dan alleen contact per e-mail of telefoon. Voor het maken van persoonlijke afspraken ben ik gewoon beschikbaar. Voor degene die na de vakantie de fiscale veranderingen en nieuwtjes willen weten, heb ik deze verzameld in een nieuwsbrief.

Vermogensrendementsheffing vanaf jaar 2021
De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast zodat met ingang van 2021 met name de belastingdruk op kleinere vermogens in box 3 daalt.

• Het heffingsvrije vermogen wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd van € 30.846 naar € 50.000.

• Voor partners wordt het heffingsvrije vermogen met ingang van genoemde datum verhoogd van € 61.692 naar € 100.000.

• De schijfgrenzen worden opnieuw vastgesteld, waarbij de 2de schijf begint bij een box 3-vermogen van € 100.000 en de 3e schijf bij een vermogen van € 1.000.000.

• Om dit pakket deels te dekken wordt het belastingtarief in box 3 verhoogd van 30% naar 31%.

Hogere waarde eigen woning en erfbelasting
Stel dat vader als eerste overlijdt. In zijn nalatenschap zit de helft van een woning met een WOZ-waarde van €500.000, terwijl de werkelijke waarde €800.000 bedraagt. De WOZ-waarde is bepalend voor de erfbelastingrechtelijke waardering van de door de kinderen te verkrijgen onderbedelingsvorderingen op moeder. Civielrechtelijk wordt voor de bepaling van de onderbedelingsvordering in beginsel echter uitgegaan van de werkelijke waarde van de woning. Dit betekent dat bij het overlijden van moeder een hogere onderbedelingsvordering in aanmerking kan worden genomen dan waar bij het overlijden van vader in de aangifte erfbelasting vanuit is gegaan. De civiele waarde van de onderbedelingsvordering is bij het tweede overlijden bepalend voor de erfbelasting. Het is zaak om de hogere werkelijke waarde van de woning bij het eerste overlijden vast te leggen, zodat daar later geen discussie over hoeft te ontstaan. Overwogen kan worden om de overbedelingsschuld van moeder (op basis van de hogere werkelijke waarde van de woning) jaarlijks pro forma in haar aangifte IB onder het box 3-vermogen op te nemen (met een correctie van hetzelfde bedrag, per saldo 0). Aangezien de (niet opeisbare) schuld is gedefiscaliseerd, verlaagt deze het box 3-vermogen niet.

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)
In een kamerbrief heeft de Staatssecretaris laten weten dat de Belastingdienst bij ziekenhuizen, zelfstandige klinieken en (grote) bouwprojecten gaat controleren of de daar als zzp'er werkzame arbeidskrachten in werkelijkheid niet in loondienst zijn. Het voornemen bestaat om later ook onderzoeken te starten in andere sectoren zoals onderwijs, ICT, horeca en detailhandel.

Fiscale voordelen co-ouderschap
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) kan worden genoten door beide ouders als zij de zorg voor de kinderen gelijkelijk verdelen. Aan het criterium dat beide ouders de zorg voor de kinderen gelijkelijk verdelen is doorgaans voldaan als een kind van niet samenwonende ouders behoort tot het huishouden van één van de ouders, en het kind doorgaans ten minste 3 tot 3,5 dag per week verblijft in het huishouden van de andere ouder. Volgens de Hoge Raad kan de IACK echter ook worden genoten door beide ouders als zij de zorg voor de kinderen gelijkelijk verdelen in een ander duurzaam ritme dan hiervoor bedoeld.

Fiscale coronareserve
Het verwachte verlies voor het jaar 2020 kan bij de aangifte vennootschapsbelasting 2019 als fiscale coronareserve ten laste van de winst van 2019 worden gebracht. Er zal een schatting moeten worden gemaakt van het verlies dat in 2020 zal worden geleden. De coronareserve bedraagt maximaal de winst van 2019. De coronareserve zal in 2020 weer moeten vrijvallen.

Voor de jaarrekening 2019 betreft de coronareserve als een omstandigheid na balansdatum, waarmee geen rekening dient te worden gehouden. Vanuit een oogpunt van toerekening van baten en lasten is dit ook een juiste handelwijze, omdat de coronareserve betrekking heeft op een verlies geleden in 2020. De belastingvermindering dankzij de coronareserve wordt daarom in de jaarrekening 2019 niet getoond. Dit eenmalige liquiditeitseffect wordt weer rechtgetrokken in 2020.

Gebruikelijk loon dga
Het gebruikelijk loon mag worden verlaagd als de omzet in verband met de coronacrisis lager uitvalt. Het gebruikelijk loon mag naar beneden worden aangepast, evenredig met de omzetdaling. Daarbij wordt hetzelfde deel van het jaar in 2020 vergeleken met dezelfde periode in 2019. Vermoedelijk wordt hiermee bedoeld dat als de omzet in de eerste zes maanden van 2020 50% lager blijkt te zijn uitgevallen dan in de eerste zes maanden van 2019, het gebruikelijk loon voor de eerste zes maanden met 50% mag worden verlaagd.

Zelfstandigenaftrek
In verband met de coronacrisis wordt het urencriterium tijdelijk versoepeld. Er zal van worden uitgegaan dat ondernemers in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 ten minste 24 uren per week aan hun onderneming hebben besteed. Bij seizoengebonden ondernemers waarbij de piek van hun werkzaamheden juist in deze periode valt, zal worden uitgegaan van het aantal uren dat zij in de periode van 1 maart 2019 tot en met 31 mei 2019 aan de onderneming hebben besteed.

Zakelijke rente
Uit een uitspraak van de Rechtbank blijkt dat ervoor de berekening van een zakelijke rente een risico-opslag van 2,3% wordt gerekend. Vertaald naar de actuele rente op staatsobligaties zou de zakelijke rente uitkomen op -/- 0,37% + 2,3% = 1,93%.

Kosten fitness en coaching dga
Een dga met een persoonlijke holding heeft op naam van die holding een factuur ontvangen van voor een jaarabonnement. De dienst heeft betrekking op fysieke en psychische fitheid. De vraag is of deze kosten zijn aan te merken als zakelijke kosten en of de btw kan worden teruggevraagd.

Antwoord Lichamelijke en geestelijke fitheid van de directeur is evident in het belang van de werkgever/holding. Op basis van deze constatering kan echter nog niet tot zakelijke kosten worden geconcludeerd. Fitness, meditatie etc. wordt door velen beoefend en uit eigen zak betaald. Deze kosten betreffen de persoonlijke levenssfeer. In beginsel is daarom sprake van loon. Aangezien het geen zakelijke kosten betreffen, kan de btw niet worden verrekend.

Betalingen aan natuurlijke personen zonder inhouding
Tot 2018 vroeg de Belastingdienst met ‘formulier IB-47’ bij opdrachtgevers op welke bedragen zij aan zzp'ers hadden betaald. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën wil per 1 januari 2021 ter vervanging daarvan een renseigneringsverplichting invoeren. Die verplichting gaat gelden voor inhoudingsplichtigen en rechtenorganisaties, zoals BUMA/Stemra. In verband met de invoering van de AVG in 2018 kon bij de IB-47 niet meer om het bsn worden gevraagd. De nieuwe regeling biedt hiervoor een wettelijke basis.