Artikelen

image
24 Aug

nieuwsbrief augustus 2016

Nieuwsbrief Augustus 2016

De vakantieperiode is voor velen weer voorbij. Voor mij betekent dit dat ik met een frisse blik en met veel zin weer aan het werk ben gegaan. Tijdens de vakantie waren er ook nog fiscale nieuwtjes die voor u van belang kunnen zijn. Hieronder zal ik daar verder op ingaan.

Starten onderneming vanuit kantoor in huurwoning
Een kantoor in een huurwoning zal in de regel niet als zelfstandige woonruimte kunnen worden verhuurd en de kosten zijn derhalve niet als zakelijk op te voeren. Er is echter een mogelijkheid dat wanneer een woning voor 25% ten behoeve van de onderneming wordt gebruikt, het huurrecht keuzevermogen wordt. Als je bij het starten van een onderneming ervoor kiest dat het huurrecht als zakelijk te bestempelen, dan kan je de gehele huur in aftrek brengen, alsmede de inrichtingskosten en 25% van de kosten voor gas, water en elektra. In mindering op deze kosten komt 1,85% van de woz-waarde van de huurwoning als zijnde het privégebruik van de huurwoning.

Op 12 augustus 2016 heeft de Hoge raad hierover uitspraak gedaan en heeft dit ook veelvuldig in de media gestaan. De regeling geldt echter alleen voor zzp-ers die een onderneming starten of verhuizen naar een huurwoning.

Uitbesteden schoonmaakwerk in uw onderneming
Besteedt je je schoonmaakwerk uit? De Inspectie SZW en de Belastingdienst lanceren een checklist voor bedrijven die schoonmaakwerk uitbesteden.

De checklist helpt bedrijven om een schoonmaakbedrijf te beoordelen. Een opdrachtgever is namelijk mede verantwoordelijk om een schoonmaakbedrijf in te huren dat volgens de wet- en regelgeving werkt.

Aansprakelijkheid:
Opdrachtgevers kunnen in sommige gevallen aansprakelijk worden gesteld als het schoonmaakbedrijf niet alles op orde heeft.

Oneerlijke concurrentie:
De meeste schoonmaakbedrijven in Nederland werken op een eerlijke manier, maar er zijn ook schoonmaakbedrijven die zich niet aan de regels houden. Zij dragen bijvoorbeeld hun premies en belastingen niet af, betalen hun schoonmakers onvoldoende of laten ze veel te lang werken. Hierdoor kunnen zij lagere prijzen bedingen wat leidt tot oneerlijke concurrentie.

Toezicht en controle:
De checklist van de Inspectie SZW en de Belastingdienst is ontwikkeld in samenwerking met schoonmaakbrancheorganisaties OSB, RAS en Siev! De Inspectie SZW en de Belastingdienst treden samen met de IND en UWV tegen deze schoonmaakbedrijven op.

Meer info:
De checklist is te vinden op www.checklistschoonmaak.nl of via inspectieszw.nl.

Afkoop pensioen in eigen beheer in 2017
Het pensioen in eigen beheer kan worden afgekocht op basis van de fiscale waarde met een korting van 34,5%. Let op! Ter voorkoming van anticipatie-effecten is de grondslag voor de korting de balanswaarde ultimo 2015. De aangroei van de pensioenverplichting in 2016 valt dus buiten de korting. Voor degenen die een pensioen in eigen beheer hebben, kan het voordelig zijn om van deze korting gebruik te maken. Echter door de afkoop ineens zal de belastingdruk hoger zijn, dan bij uitbetaling van pensioen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. Tevens dient er ook direct belasting te worden afgedragen. Het is dus van belang dat hier goed naar wordt gekeken.

Terugvragen van betaalde btw van oninbare facturen
Op het moment dat definitief vaststaat dat een deel van het factuurbedrag of het gehele bedrag niet meer ontvangen wordt, is het mogelijk de afgedragen btw terug te vragen bij de Belastingdienst. Hiervoor moet een apart schriftelijk verzoek worden ingediend.

Waar dient rekening mee te worden gehouden:

• wanneer een verzoek kan worden ingediend
• op welk moment een verzoek moet worden ingediend
• hoe het verzoek moet worden ingediend
• Wat zijn de gevolgen voor de afnemer als de factuur niet wordt voldaan.

Ook lees je over de gevolgen voor de afnemer als de factuur niet wordt betaald.

Wanneer dien je een verzoek in?
Je kan het verzoek indienen wanneer vaststaat dat de vordering definitief oninbaar is.
De vraag is op welk moment een vordering definitief oninbaar is. Bij een faillissement is dit meestal het moment dat de slotuitdelingslijst is opgesteld door de curator.
Ook kan er sprake zijn van een schuldsanering. Wanneer de overeenkomst tot schuldsanering is opgemaakt staat vast welk deel van de vordering oninbaar is.
Op het moment dat er geen sprake is van een faillissement of schuldsanering kan een vordering toch oninbaar zijn. Bijvoorbeeld als de afnemer weigert te betalen. Het is dan van belang dat je aantoont dat de vordering definitief oninbaar is. Hiertoe moet je laten zien welke stappen er zijn gezet om de vordering alsnog betaald te krijgen. Het vrijwillig prijsgeven van een vordering maakt deze niet oninbaar. Er is geen sprake van een oninbare vordering op het moment dat deze wordt omgezet in een geldlening. Door het omzetten naar een lening is de oorspronkelijke vordering voldaan. Dit leidt dan ook nooit tot een teruggaaf van btw. Dit geldt ook indien de betaling plaatsvindt in natura of in elke andere vorm van verrekening.

Op welk moment moet een verzoek worden ingediend?
Het verzoek moet worden gedaan binnen één maand na het aangiftetijdvak waarin het recht op teruggaaf ontstaat. Wanneer een verzoek na deze termijn wordt ingediend, zal het verzoek niet ontvankelijk verklaard worden en neemt de Belastingdienst het verzoek enkel ambtshalve in behandeling. Dit heeft tot gevolg dat alleen bezwaar en beroep aangetekend kan worden tegen het niet ontvankelijk verklaren.

Hoe moet het verzoek worden ingediend?
Het verzoek om een teruggaaf wegens oninbare vorderingen moet schriftelijk worden ingediend bij de Belastingdienst. Je mag dit niet verwerken in de reguliere btw-aangifte. Met het verzoek stuur je gegevens mee, waaruit blijkt dat de afnemer niet heeft betaald en niet zal betalen. In het verzoek moeten tenminste de volgende gegevens zijn opgenomen:
• gegevens van de belastingplichtige/verzoeker
• naam en adres van de afnemer
• datum en nummer van de betreffende factuur (bij voorkeur kopie factuur toevoegen)
• het niet betaalde factuurbedrag
• het bedrag aan btw dat wordt teruggevraagd.

Gevolgen voor de afnemer als de factuur niet voldaan wordt
Als een afnemer een factuur niet betaalt en wel de btw in aftrek heeft gebracht, moet deze btw worden terugbetaald. Dat moet op het moment waarop redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het factuurbedrag niet meer wordt betaald.
De afnemer moet in ieder geval de teruggevraagde btw terugbetalen wanneer hij twee jaar na de uiterste betaaldatum de factuur nog niet (volledig) heeft betaald. Indien vervolgens alsnog betaald wordt, herleeft de aftrek niet.
Het kan natuurlijk ook al binnen twee jaar duidelijk zijn dat er geen betaling zal plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld bij een staking zonder baten zijn, of een faillissement waarin geen uitkering aan de crediteuren volgt. De verschuldigdheid ontstaat in dit geval op het moment dat het faillissement wordt uitgesproken en niet pas als de slotuitdelingslijst komt. Maar ook wanneer een incassobureau is ingeschakeld door de leverancier en de betaling nog steeds uitblijft. Ook kunnen er andere stukken aanwezig zijn waaruit valt op te maken dat de vergoeding niet meer voldaan wordt, hierbij kan gedacht worden aan processtukken.
De verschuldigde belasting kan in dit geval wel in de reguliere btw-aangifte worden meegenomen. Verzuimt de afnemer de verschuldigde belasting uit zichzelf terug te betalen, dan kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag opleggen, met eventuele boete.

 

Lees verder
image
01 Jun

Nieuwsbrief juni 2016

NIEUWSBRIEF JUNI 2016

 

Velen hebben hun belastingaangifte 2015 al verzorgd of laten verzorgen. Uit berichtgeving van de belastingdienst bleek zelf dat zij enkele malen de drukte niet aan konden. Voor mijn klanten, waarvan de belastingaangifte nog moet worden gedaan, heb ik afgelopen maand weer uitstel tot 1 mei 2017 aangevraagd. Voor jullie zal ik gedurende dit jaar de belastingaangifte 2015 gespreid verzorgen. In deze nieuwsbrief staan de belangrijkste belastingwijzingen van de afgelopen maanden. Bij vragen kan er altijd contact worden opgenomen.

EEN GOEDGEKEURDE MODELOVEREENKOMST EN TOCH EEN DIENSTBETREKKING?

Ook een goedgekeurde modelovereenkomst kan een dienstbetrekking / arbeidsovereenkomst bevatten. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn doordat de Belastingdienst niet alle achterliggende feiten en omstandigheden kan beoordelen op het moment dat de overeenkomst wordt voorgelegd. Maar het kan ook zo zijn dat de civiele rechter een ander oordeel heeft over de afgesloten overeenkomst en/of een andere mening heeft over de gevolgen van de achterliggende feiten en omstandigheden.

Als de civiele rechter vindt dat de overeenkomst een arbeidsovereenkomst is, kunnen de gevolgen verstrekkend zijn. Niet alleen arbeidsrechtelijk. In dit geval zal de zzp’er / werknemer die zich bijvoorbeeld bij het UWV meldt, een uitkering waarschijnlijk niet kunnen worden geweigerd. Maar bij wie worden dan de premies nageheven? Dat zal dan bij de opdrachtgever zijn.

Door staatssecretaris van Financiën Wiebes is een Commissie (Model)overeenkomsten in het kader van de Wet DBA, ingesteld. De commissie heeft tot taak onderzoek te verrichten naar de juistheid van door de Belastingdienst beoordeelde (model)overeenkomsten. De commissie toetst de door haar te beoordelen (model)overeenkomsten aan het huidige wettelijk kader. De commissie gaat nog dit jaar rapporteren aan de staatssecretaris.

VALSE E-MAILS BELASTINGDIENST OF CJIB

Er worden de laatste weken steeds meer valse e-mails verstuurd. Deze mails hebben bijvoorbeeld het onderwerp 'Tax Refund', 'URGENT!' of 'Betalingsachterstand belastingaangifte 2015'.

Het lijkt of de e-mails verstuurd worden door de Belastingdienst, CJIB of CJIB-Belastingzaken. Soms wordt gevraagd persoonlijke gegevens door te geven (phishing) of een spoedbetaling te doen.

Hebt u een dergelijke e-mail ontvangen? Open de e-mail niet, klik niet op een link, maar verwijder deze meteen.

BTW BETAALD IN HET BUITENLAND?

Betaalde u in 2015 btw in een ander EU-land die u nog wilt terugvragen? Doe dat dan nu alvast, om te voorkomen dat u te laat bent en u die btw niet meer terugkrijgt. Verzoeken over 2015 moet u vóór 1 oktober 2016 versturen. Het btw-drempelbedrag is per kalenderjaar € 50. Indien u de aangifte door mij wilt laten verzorgen, dan verzoek ik u contact met mij op te nemen.

AANPASSING LOONSTROOKJE

Bij de aanvankelijke tariefvaststelling voor de loonheffing kon geen rekening worden gehouden met lastminutewijzigingen. Het tarief van de tweede en van de derde schijf wordt per 1 april 2016 alsnog iets verhoogd. De bedoeling is dat loonheffing over het gehele jaar bezien beter aansluit bij de inkomstenbelasting. Het tekort over de loontijdvakken van het eerste kwartaal 2016 wordt in de laatste negen loontijdvakken van 2016 ingelopen.

Lees verder
image
15 Feb

Nieuwsbrief februari 2016

                                                      NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2016

De Inkomstenbelastingaangifte 2015 kan weer worden gedaan. Je kunt veel belasting besparen als je sommige dingen net iets anders doet. In 2015 zijn er wijzigingen geweest op onder andere de aftrek levensonderhoud kinderen, heffingskortingen, eigen woning. Voskuilen Belastingadvies staat klaar om de belastingaangifte voor je te verzorgen. Verder tref je in deze nieuwsbrief de belangrijkste belastingwijzigingen aan. 

Waar dient u rekening mee te houden met de nieuwe wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (WDBA)?

De WDBA vervangt de VAR. De WBDA gaat in op 1 mei 2016. Voor de periode waarin de WDBA nog niet in werking is getreden, kan nog een VAR worden aangevraagd, c.q. van een bestaande VAR gebruik worden gemaakt. Vanaf voormelde datum begint een overgangstermijn van 12 maanden, waarna de WDBA pas daadwerkelijk zal worden gehandhaafd.

De WDBA houdt in dat belangenorganisaties, maar ook individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers, overeenkomsten kunnen voorleggen aan de Belastingdienst. Na goedkeuring door de Belastingdienst kan men er vanuit gaan dat het werken met en conform deze overeenkomsten niet tot inhoudingsplicht leidt. De Belastingdienst zal beoordeelde overeenkomsten (voor zover mogelijk) openbaar maken, zodat deze door andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt. De eerste voorbeeldovereenkomsten kan je al downloaden van de site van de Belastingdienst. De overeenkomst moet voor de eerste betaling zijn gesloten. Houdt tevens rekening met een behandelingstermijn van twee maanden bij de aanvraag beoordeling modelovereenkomsten.

Indien men naar afwijzing van de overeenkomst door de belastingdienst een gewijzigde overeenkomst indient, zal de fiscus het vermoeden kunnen krijgen dat een onjuiste voorstelling van de werkelijkheid wordt gegeven. Als de opdrachtgever bereid is de zzp'er zonder goedgekeurde overeenkomst te laten werken, zou dat de voorkeur kunnen verdienen. Hierbij moet gedacht worden aan situaties waarin er weinig twijfel bestaat over de zelfstandigheid.

Indien je gebruik maakt van een modelovereenkomst van de site van de belastingdienst, hoef je deze niet meer te voorleggen aan de belastingdienst. De opdrachtgever en de zzp-er kunnen met elkaar afspreken , bijvoorbeeld in een e-mail of in een opdrachtbevestiging, volgens welke modelovereenkomst er gewerkt wordt.

Er wordt getoetst aan de volgende stellingen:

  • De opdrachtnemer zorgt zelf voor gereedschappen, hulpmiddelen en materialen;
  • De opdrachtnemer kan de werkzaamheden zonder toestemming van de opdrachtgever door iemand anders laten uitvoeren;
  • De opdrachtnemer kan zelf de werktijden bepalen;
  • Als de opdrachtnemer ziek is, betaalt de opdrachtgever niets door, de opdrachtgever reserveert niets en hij geeft geen toeslag voor ziektedagen;
  • Als de opdrachtnemer vrij neemt, betaalt de opdrachtgever niets door, de opdrachtgever reserveert niets en hij geeft geen toeslag voor vakantiedagen;
  • De opdrachtgever sluit rechtstreeks een overeenkomst met de opdrachtnemer (het werken via een intermediair zal kritisch worden beoordeeld, maar is mogelijk);
  • De opdrachtnemer heeft in de afgelopen zes maanden geen soortgelijk werk bij eenzelfde opdrachtgever in loondienst gedaan;
  • Als het werk niet voldoet aan de opdrachtovereenkomst, moet de opdrachtnemer dat werk gratis aanpassen of opnieuw doen;
  • De opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade die hij veroorzaakt bij normale uitoefening van de werkzaamheden (denk aan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering). 

 

Een belangrijke wijziging is dat opdrachtgevers risico gaan lopen. Zij moeten nu ook beoordelen of terecht wordt uitgegaan van geen dienstbetrekking. Hierdoor kunnen zij niet meer de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid afschuiven op zzp'ers. Men zal overigens in de overeenkomst van opdracht de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid mogelijk bij de zzp’er leggen. Ter zake van de premies werknemersverzekering en de premie Zvw mag men deze niet vorderen van de opdrachtnemer. Het betreft namelijk heffingen die wettelijk ten laste van de werkgever komen. Wel wordt aangenomen dat dit via een vrijwaring kan worden geregeld. D.w.z. de opdrachtnemer moet de opdrachtgever schadeloos stellen. Dit moet in de vorm van een vaste afkoopsom.

Publiceren jaarstukken voor BV's en NV's

De jaarstukken voor BV's en NV's dienen uiterlijk voor 8 december te worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De uiterste wettelijke termijn voor deponering is binnen 13 maanden na afloop van het boekjaar. Vanaf het boekjaar 2016 wordt dit verkort naar uiterlijk 8 november deponeren bij de Kamer van Koophandel. De uiterste wettelijke termijn voor deponering wordt binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar.

Hyppotheekaftrek bij een aflossingsachterstand

Voor eigenwoningleningen aangegaan vanaf 2013 geldt dat minimaal annuïtair moet worden afgelost in maximaal 360 maandelijkse termijnen. In bepaalde gevallen mag hiervan tijdelijk worden afgeweken. De aflossingsachterstand moet dan wel tijdig worden ingehaald. Als dit niet gebeurt gaat de schuld op de eigen woning permanent over naar box 3 en is de hypotheekrente niet meer aftrekbaar. Als de schuld wordt afgelost en er wordt een nieuwe lening afgesloten tot het niveau van het bedrag dat is afgelost, zal deze schuld ook in box 3 vallen en is de hypotheekrente niet aftrekbaar.
 
De wetgever vindt deze regeling te streng en daarom is de regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 aangepast. De verzachtende regeling zorgt er voor dat een lening door een aflossingsachterstand naar box 3 gaat, maar deze overgang van de lening is niet langer meer permanent. Als weer aan de voorwaarden wordt voldaan van minimaal annuïtair aflossen in maximaal 360 maandelijkse termijnen, gaat de lening voor de eigen woning weer over naar box 1 en is de hypotheekrente weer volledig aftrekbaar.
 
Beslissing over toekomst pensioen in eigen beheer
 
Op 17 december heeft de staatssecretaris van Financiën de toegezegde brief gepubliceerd over het pensioen in eigen beheer. Hierin geeft hij aan, dat hij voorstander is van afschaffen van het pensioen in eigen beheer. Als alternatief geeft hij nog het oudedagssparen als mogelijkheid.
 
Met betrekking tot het afschaffen wil hij alle DGA’s met pensioen in eigen beheer de mogelijkheid geven om eenmalig, in 2017, het pensioen in eigen beheer tegen de fiscale waarde af te kopen. Over 80% van deze fiscale waarde is dan inkomstenbelasting verschuldigd. Voor de toekomst moet een DGA dan een eventuele oudedagsvoorziening buiten de onderneming onderbrengen.
 
Het alternatief is het oudedagssparen. Dit zou dan ‘het nieuwe pensioen in eigen beheer’ voor de toekomst gaan worden. Het oudedagssparen lijkt veel op een beschikbare premieregeling in eigen beheer. Ieder jaar kan een bepaald (nog nader vast te stellen) percentage van het loon in de oudedagsspaarreserve worden ondergebracht. Deze gelden mogen in de eigen onderneming worden ingezet.
 
Het is aan de Tweede Kamer om een keuze te maken tussen het afschaffen of het oudedagssparen.
 
Als de Tweede Kamer kiest voor het oudedagssparen komt er overgangsrecht voor het bestaande pensioen in eigen beheer. Voorgesteld wordt om dan de huidige eigenbeheerreserve op fiscale grondslagen om te mogen zetten in het oudedagssparen.
 
Belastingaangifte 2015
In de belastingaangifte 2015 gelden onder andere de volgende wijzigen:
 
1.   Aftrek Levensonderhoud kinderen: afgeschaft.
2.   Algemene Heffingskortingen: € 2.203. Deze is inkomensafhankelijk vanaf een inkomen tussen 
      € 19.822 en € 56.935. Vanaf € 56.935 bedraagt de algemene heffingskorting € 1.342.
3.   Arbeidskorting: € 2.220. Deze is inkomensafhankelijk vanaf een inkomen tussen € 49.770 en
      € 100.670. Vanaf €100.670 bedraagt de algemene heffingskoring € 184.
4.   Aftrek rente lening inzake eigen woning: tariefsaanpassing vanaf inkomen € 57.586 van 1%.
      Dit betekent dat de rente niet tegen 52% aftrekbaar is, maar tegen 51%. 
 
Lees verder
image
15 Nov

Nieuwsbrief november 2015

                                                               NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015

 

Het jaar 2015 is alweer bijna ten einde. Op 31 december verandert niet alleen het jaartal, ook op belastinggebied zullen er een aantal zaken veranderen. In deze nieuwsbrief vindt u daarom een aantal veranderingen die ook voor u interessant kunnen zijn. Daarnaast vindt u een aantal tips die u nog voor 2016 kunt uitvoeren. 

Belastingvrij loon ontvangen?

De werkgever kan ieder jaar 1,2% van het brutoloon als extra onbelaste vergoeding uitkeren. De werkgever bepaalt zelf welke vergoedingen en verstrekkingen worden behandeld als onbelast loon en welke als individueel (normaal ) belast werknemersloon van de werknemer. Wilt u bonussen en dergelijke aanwijzen als onbelast loon, dan is het aan te raden ze niet zo te benoemen. Een bonus is namelijk in beginsel een individuele beloning. Overweeg daarom om voor dergelijke beloningen de aanduiding “algemene vergoeding voor representatiekosten” te gebruiken.

Bespaar 1,2% box 3 belasting als ZZP-er of als directeur/aandeelhouder van een BV

Laat dit jaar nog zoveel mogelijk saldo op de ondernemingsrekening staan of stort nog geld van uw privérekening naar uw ondernemingsrekening. Hiermee bespaart u 1,2% inkomstenbelasting over het deel dat op uw ondernemingsrekening staat. Bij een bedrag van € 10.000 is dit € 120 (1,2% x € 10.000) minder inkomstenbelasting. Bij een directeur/aandeelhouder levert het ook voordeel op om voor het einde van het jaar geld naar de BV over te hevelen. Neem contact op met uw adviseur voor het precieze voordeel. Let wel op de anti-misbruikbepaling (het kortstondig uit box 3 halen van vermogen).

Salaris directeur/aandeelhouder BV omhoog in 2016?

Het is fiscaal interessant om de directeur/aandeelhouder een zodanig salaris toe te kennen dat de derde schijf wordt vol gemaakt. Hierbij moet rekening worden gehouden met aftrekposten in de Inkomstenbelasting. Voor 2016 houdt dit in dat exclusief aftrekposten een box 1-inkomen van        € 66.421 nodig is. De derde schijf wordt per 1-1-2016 verhoogd met € 8.545. Directeur/grootaandeelhouders zouden hierin aanleiding kunnen vinden hun salaris met hetzelfde te verhogen.

Giften via de BV aantrekkelijker!

In de inkomstenbelasting geldt voor giften een drempel van 1% van het drempelinkomen. Bij een drempelinkomen van € 50.000, betekent dat de giften tot € 500 niet aftrekbaar zijn in de inkomstenbelasting. In de BV geldt geen drempel meer voor giftenaftrek. Wel geldt als voorwaarden dat de gift niet meer mag zijn dan 50% van de winst en niet mag leiden tot een verlies.

Voor lijfrentegiften geldt trouwens geen drempel. 

De WDBA vervangt de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) per 1 mei 2016.

De WDBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie) houdt in dat belangenorganisaties, maar ook individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers, modelovereenkomsten kunnen voorleggen aan de Belastingdienst. Na goedkeuring door de Belastingdienst kan men er vanuit gaan dat het werken met en conform deze overeenkomsten niet tot inhoudingsplicht leidt. De Belastingdienst zal beoordeelde overeenkomsten (voor zover mogelijk) openbaar maken, zodat deze door andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt.

Een belangrijke wijziging is dat opdrachtgevers risico gaan lopen. In de nieuwe systematiek moeten ook zij beoordelen of terecht wordt uitgegaan van geen dienstbetrekking. Hierdoor kunnen zij niet meer de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid afschuiven op ZZP'ers, die vaak in een kwetsbare positie zitten. Men zal in de overeenkomst van opdracht de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bij de ZZP’er leggen. De vraag is of hij deze aansprakelijkheid redelijkerwijs kan dragen.

Op de website staan algemene voorbeeldovereenkomsten en voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen. U kunt uw overeenkomst laten beoordelen door de belastingdienst door deze te e-mailen naar alternatiefvar@belastingdienst.nl.

Gebrek aan liquiditeiten? Doe een papieren schenking.

Bij een papieren schenking (een schuldigerkenning uit vrijgevigheid) kunt u het geschonken bedrag schuldig blijven. U krijgt een schuld aan uw kind(eren) welke in beginsel pas opeisbaar is bij het overlijden van de langstlevende ouder. Let wel, u dient jaarlijks een rente van 6% te voldoen.

Maak optimaal gebruik van de fiscale innovatievoordelen

De fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie kunnen u veel liquiditeit opleveren. Het is daarom goed om er optimaal gebruik van te maken. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de innovatiebox, de Research & Developmentaftrek (RDA), de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-regeling).

 

Lees verder